KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że LXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:                          

8 lutego 2023 r.  o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość  (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2023 rok Nr LXVI/413/2022 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku;

2)   przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice;

3)   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP