flaga Polski i godło

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji

Wartość projektu: 19.279,98 zł

Kwota dofinansowania: 19.279,98 zł

W ramach projektu Klub Senior + w Sułkowicach został wyposażony w sześć stanowisk komputerowych, co wpłynie na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów z terenu Gminy Sułkowice.

 

 

Gmina Sułkowice realizuje projektu pn. „Zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sułkowice” wramach konkursu ,,Dostępny samorząd - granty” Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 100.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do obiektów użyteczności publicznej takich jak: Urząd Miejski w Sułkowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZPO w Biertowicach, ZPO w Harbutowicach, ZPO w Krzywaczce, ZPO w Rudniku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sułkowicach, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach. Zakupione wyposażenie pozwoli zwiększyć ich dostępność do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, co z jednej strony wpłynie na większy komfort korzystania z usług publicznych, a z drugiej strony pozwoli na podniesienie poziomu świadczonych usług przez administrację publiczną.

flaga i herb Polski

 

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku I - w km od 00+000,00 do km 00+630,00, na odcinku II - w km od 01+502,00 do km 01+636,00, zlokalizowanej na działce nr ew. 621 w miejscowości Harbutowice, Gmina Sułkowice

 

Zadanie zrealizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Wartość dofinansowania: 554 570,00 zł

Wartość zadania: 869 207,13

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sułkowice oraz poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy. W ramach zadania przebudowana zostanie droga wewnętrzna na odcinku I - w km od 00+000,00 do km 00+630,00, na odcinku II - w km od 01+502,00 do km 01+636,00, zlokalizowanej na działce nr ew. 621 w miejscowości Harbutowice. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Sułkowice oraz wszystkich użytkowników drogi realizowanej w ramach projektu. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022- 2023.

 

 

    Polski Ład logo

Inwestycja dofinansowana ze środków uzyskanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Wartość dofinansowania: 23 944,00 zł

Wartość zadania: 43 650,00 zł

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono w trakcie roku szkolnego 2022 wycieczki szkolne gminnych placówek oświatowych, które zgłosiły swój udział w programie. Wycieczki miały na celu edukację związaną z priorytetowymi obszarami wskazanymi przez Ministra w Gminie Sułkowice, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Polski Ład logo

 

Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach

Inwestycja dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Wartość zadania: 2 222 222,22 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach. W ramach zadania wykonane zostaną roboty wewnętrzne oraz zewnętrzne w budynku Ośrodka Zdrowia, zamontowane zostaną także odnawialne źródła energii.