Tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” to szczególne wyróżnienie nadawane za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenie wspólnego dobra osobom lub instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

 

 

Zasłużeni dla Gminy Sułkowice

 

Adam Gumularz

Pan Adam Gumularz od początku swojej kariery zawodowej związany był z Sułkowicami. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w Zespole szkół Zawodowych. Wprowadzał nowoczesne środki i metody nauczania, a także był wychowawcą młodych ludzi, otaczając ich opieką w trudnych czasach lat 70 i 80 – tych ubiegłego wieku.

W 1980 r. zaangażował się w tworzenie lokalnych struktur NSZZ „Solidarność”, rok później włączył się w działalność przy tutejszej parafii. Działalność ta spotkała się z negatywna reakcją władz oświatowych i naciskami, w efekcie których w 1986 r. zwolnił się ze szkoły i podjął pracę jako elektromonter w Hucie im. Lenina. W roku 1989 współorganizował Komitet Obywatelski w Sułkowicach dla przygotowania pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów 4 czerwca. Czynnie uczestniczył też przy organizowaniu pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. W roku 1990 wybrany został Radnym Rady Miejskiej w Sułkowicach. Rada Miejska powierzyła Panu Adamowi Gumularzowi stanowisko pierwszego Burmistrza po wolnych wyborach. Piastował tę funkcję przez dwie kadencje w latach 1990-1998. W tym okresie współpracując z Komitetami Gazyfikacyjnymi rozpoczął i zrealizował proces gazyfikacji Sułkowic i Rudnika oraz częściowo Harbutowic. Rozpoczął również trudne i kosztowne działania uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej: projektowanie i budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Realizował również inwestycje związane z ochroną środowiska: rozszerzenie wywozu zorganizowanego na wszystkie miejscowości gminy, rekultywacja starego, dzikiego wysypiska odpadów komunalnych oraz przygotowanie budowy nowego składowiska odpadów. W trakcie swojej pracy jako Burmistrz przeprowadził kompleksową komputeryzację Urzędu Miejskiego. W roku 1998 został wybrany Radnym III Kadencji, podjął wówczas pracę w samorządzie na szczeblu powiatowym, pełniąc funkcję m.in. sekretarza powiatu. W roku 2002 został wybrany przez Rade Powiatu na stanowisko Starosty Powiatu Myślenickiego. Po zakończeniu kadencji starosty, podjął prace w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach. Pan Adam Gumularz został Specjalista ds. funduszy zewnętrznych, co zaowocowało pozyskaniem wielomilionowych funduszy na dalszy rozwój miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz innych projektów, m.in. zalewu rekreacyjnego, Centrum Kultury w Krzywaczce. Koordynował również prace nad stworzeniem dokumentów programowych: Strategii Rozwoju Sułkowic, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, programów rewitalizacji oraz planów odnowy wszystkich miejscowości Gminy. W roku 2009 był inicjatorem założenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”, które działa na rzecz poprawy jakości życia, polepszenia dostępu do kultury, nauki i pracy na obszarach Gminy Sułkowice oraz Myślenice. Pełnił funkcję Wiceprezesa LGD w latach 2009-2015, co zaowocowało realizacją wielu ważnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jako urzędnik zawsze służył radą, pomocą oraz dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w celu poprawy jakości pracy Urzędu i urzędników.

Pan Adam Gumularz jest człowiekiem, który w niepodważalny sposób przyczynił się do rozwoju Gminy Sułkowice. Swoją pracą i działalnością wpłynął na gospodarczy, kulturalny oraz społeczny rozwój oraz promocję naszej małej Ojczyzny. Poprzez swój dorobek, zaangażowanie w pracę na jej rzecz oraz szczególną postawę w niesieniu anonimowej pomocy zasługuje na szczególne uznanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/73/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r.Pan Adam Gumularz otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 

 

Danuta Kostowal-Suwaj

Pani Danuta Kostowal-Suwaj na co dzień jest nauczycielką zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach, niezwykle ciepłą i lubianą przez wychowanków. Jest również aktywną działaczka społeczną, szczególnie wrażliwą na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jako członek Zarządu założonego w 1995 r. Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA, jest mocno zaangażowana w aktywizowanie tegoż środowiska i dążenie do jego integracji ze społecznością lokalną. W związku z tym co roku włącza się w organizacje Memoriału im. Tadeusza Piekarza, w którym podopieczni Stowarzyszenia z całego regionu oraz inne osoby niepełnosprawne mają okazję rywalizować ze sobą w różnych dziedzinach sportu. Jest współorganizatorką cyklicznych spotkań konsultacyjno-integracyjnych oraz różnych imprez, np. zabaw andrzejkowych czy wycieczek skierowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach SWON KOLONIA działa pod jej kierownictwem Grupa Środowiskowa, gdzie zagrożeni wykluczeniem społecznym chorzy uczą się samodzielności w codziennym życiu. Grupa skupia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych.

Pani Danuta Kostowal-Suwaj swoim entuzjazmem potrafi „zarazić” otoczenie, skupiając wokół siebie sporą grupę wolontariuszy. Tym samym uczy młodych ludzi wrażliwości na cierpienie innych oraz tolerancji. W swej działalności współpracuje z wieloma instytucjami regionu tj. szkoły, placówki kulturalne czy parafia, angażując się w pracę poza obowiązkami zawodowymi.

Była założycielką i przez 18 lat instruktorką Zespołu Tanecznego „Retro” działającego przy Sułkowickim Ośrodku Kultury. Którego zadaniem jest nie tylko sama nauka tańca, ale również praca zespołowa i tworzenie więzi pomiędzy członkami zespołu. Równocześnie zespół stanowi doskonała wizytówkę miasta.

Wszystko to sprawia, że Pani Danuta postrzegana jest przez mieszkańców Sułkowic jako osoba ogromnie zaangażowana, życzliwa każdemu, a jej postać wpisała się trwale w środowisko Sułkowic.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/74/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r. Pani Danuta Kostowal - Suwaj otrzymała tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 

 

Jan Bochenek

Gospodarz ze Sułkowic, naczelnik gminy od 19893 r., długoletni prezes Towarzystwa Kowali w Sułkowicach.

Jan Bochenek był człowiekiem czynu. Zależało mu na nie tylko na rozwoju własnego gospodarstwa, ale przede wszystkim na poprawie bytu mieszkańców i rozwoju miejscowego rzemiosła. Angażował się w działalność społeczną, a jako wójt Sułkowic przeprowadził na terenie gminy wiele  pożytecznych prac i położył wielkie zasługi dla rozwoju Sułkowic na przełomie XIX i XX wieku. Pomógł zorganizować we wsi straż pożarną. Przyczynił się do powstania w Sułkowicach posterunku c.k. żandarmerii i sfinansowania sprawy wykupu ziemi pod cmentarz (1896), zatrudnienia drugiego policjanta. Za jego kadencji 2 kwietnia 1904 r. na rynku w Sułkowicach zapłonęły latarnie naftowe, pojawiły się kładki na rzekach tzw. ławy, rynsztoki z kamieni rzecznych i zbudowano rzeźnię, zapoczątkował także regulacje rzek. W zakresie edukacji młodzieży i rozwoju kulturalnego mieszkańców doprowadził do przekształcenia szkoły ludowej w szkołę czteroklasową, wspierał orkiestrę, pisał o Sułkowicach w gazecie „Przyjaciel Ludu”, postarał się dla wsi o prawo do urządzania jarmarków, które niewątpliwie podniosły dochodowość gminnej kasy i rangę społeczna miejscowości.

Gdy w 1887 r. powstało Towarzystwo Kowali w Sułkowicach, jego pierwszym i długoletnim prezesem został Jan Bochenek. Konsekwentnie realizował i zrealizował ideę utworzenia szkoły zawodowej. Był Członkiem Wydziału szkolnego sprawującego patronat nad szkołą Otwarcie i poświęcenie c.k. szkoły Kowalskiej w Sułkowicach odbyło się 16 października 1894 r. Wzorcowy warsztat szkolny służył nie tylko uczniom, ale także kowalom, którzy mogli tu zapoznać się z nowymi technologiami. Wraz z inż. Franciszkiem Smereczyńskim podjął starania o przybliżenie planowanej linii kolejowej  Wieliczki przez Myślenice do Mszany Dolnej do granic gminy, wspólnie opracowali petycję i osobiście zawieźli do Wiednia. Niestety starania te nie odniosły pożądanego skutku.

Nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice” w roku 50. rocznicy nadania Sułkowicom praw miejskich w był szczególnie zasadny, gdyż to właśnie za czasów wójta Jana Bochenka pojawił się wśród mieszkańców pomysł przemianowania Sułkowic na miasto, co wiązało się z korzyściami ekonomicznymi oraz splendorem. Projekt urbanizacji Sułkowic upadł w chwilo śmierci wójta.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/72/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r. Pan Jan Bochenek otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 

 

Ksiądz Jacek Budzoń

Przez 15 lat w latach 2006 - 2021 był pierwszym proboszczem w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach, do której tworzenia mianowany został przez Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza Metropolitę Krakowskiego.

Wszyscy, którzy go znają, mogą o nim powiedzieć, że jest człowiekiem o wielkim sercu, zawsze uśmiechniętym i gotowym do pomocy. Jako pierwszy proboszcz w Biertowicach doskonale sobie poradził z tak wielkim wyzwaniem jakie przed nim stanęło, jak zbudowanie nowej parafii w gminie Sułkowice. Był pomysłodawcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć na rzecz parafii i całej miejscowości. Otwarty na ludzi, gotowy do współpracy i chętny do udzielenia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

Miał bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca ks. Jacek odprawiał msze św. z udziałem dzieci, którym Słowo Boże przybliżał za pomocą przedmiotów wizualnych, które pomagały im w świadomym i czynnym uczestnictwie w Eucharystycznej ofierze i uczcie. Z młodzieżą co roku w okresie wakacyjnym wyjeżdżał w góry, zdobywając szczyty m.in. Babiej Góry, Turbacza, czy Kasprowego Wierchu. Gdy nie było gór, to były wyjazdy na basen, gra w piłkę na boisku sportowym lub inne zajęcia dla dzieci, tak by oderwać ich od ekranów monitorów.

Ze starszymi parafianami pielgrzymował do Sanktuariów Maryjnych, podziękowania i prośby składali w  Licheniu, Wambierzycach, we Włoszech, na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Austrii, Czechach i na Węgrzech, gdzie będąc ze swoimi parafianami promował Gminę Sułkowice, chociażby poprzez wpisy pamiątkowe w odległych sanktuariach. Dzięki zorganizowanym pielgrzymkom nasze mieszkanki mogły rozwijać się artystycznie projektując przepiękne szopki bożonarodzeniowe, które nawiązywały do wyjazdów parafialnych poprzez umieszczane w nich symbole. Każdy z tych wyjazdów był nie tylko czasem integracji, ale rozwijał zarówno duchowo jak i kulturalnie tych, którzy uczestniczyli w tych pielgrzymkach. Dzięki księdzu mogli zobaczyć miejsca związane z narodem polskim i poznać bliżej zapomnianą historię. Znajomość historii to znajomość prawdy o życiu i wyraz pamięci o wydarzeniach określających naszą teraźniejszość. Dzięki takiej edukacji ksiądz Jacek nie tylko pogłębiał wiedzę historyczną o różnych okresach
w dziejach Polski, ale przede wszystkim kształtował świadomość patriotyczną, szacunek do tradycji i bohaterów narodowych oraz właściwą postawę społeczną.

Każde z uroczystości obchodzonych w kościele czy było to święto Trzech Króli, Triduum Paschalne, Boże Ciało, czy też nabożeństwa fatimskie miały swoją odpowiednią oprawę i formę, która przyciągała parafian i gości do aktywnego udziału i zaangażowania w tworzenie dobra wspólnego. 

Ksiądz Jacek jako dobry gospodarz, z pomocą parafian wyremontował kościół z zewnątrz i od środka. Dzięki jego staraniom do kościoła zostały sprowadzone relikwie św. Jana Pawła II w postaci kropli krwi, relikwie św. Józefa Oblubieńca NMP, św. Katarzyny ze Sieny i św. Joanny de Chantal oraz autentyczny fragment Ołtarza Matki Bożej Jasnogórskiej Fundacji Jerzego Ossolińskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego z 1650 roku.

Dzięki jego inicjatywie w 2013 roku wybudowano kapliczkę Serca Jezusowego, jako znak religijny wzywający do wiary i jednocześnie będący świadectwem wiary wspólnoty biertowickiej. Kapliczka przedstawia figurę Najświętszego Serca pana Jezusa, która osadzona jest na granitowych głazach, na których wypisane są 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo.

W 2018 roku, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości z pomocą parafian powstała symboliczna posadzka granitowa „Maryjna Droga Narodu Polskiego”. Przez środek kościoła biegnie „dywan” z innego koloru granitu z wmontowanymi 8 kamieniami - symbolami. Największy z nich ma kształt naszej Ojczyzny – Polski. We wnętrzu Polski jest wielka ryba – najstarszy symbol chrześcijaństwa z grecką inskrypcją. Z pierwszych liter tego wyrazu powstało credo pierwszych chrześcijan: Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel. Znajdują się tam jeszcze dwie daty: jedna - upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości oraz datę powstania naszej parafii. Pozostałe, mniejsze kamienie, przypominają o historycznych wydarzeniach na Ziemi Polskiej, w których widać szczególne działanie Stwórcy, dokonane przez ręce Matki Bożej, naszej Królowej. Takimi symbolami podkreślał to, jak ważna jest historia i religia, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu się narodu polskiego.

Tegoż samego roku dzięki jego staraniom udało się przenieść zabytkową kapliczkę przy DW nr 956. Konieczne to było ze względu na zabezpieczenie jej przed niszczeniem, była to bardzo ryzykowna decyzja, która na szczęście zwieńczona została sukcesem. Dzięki pracom konserwatorskim dokonano odkryć, które odsłoniły zapomniany archaiczny charakter budowli. Podczas usuwania bardzo licznych powłok malarskich i tynkarskich, natrafiono na fragmenty pierwotnych tynków, na których zachowały się malowidła ścienne pochodzące z czasu budowy kaplicy. Wiek malowideł poświadcza napis umieszczony przez malarza na ścianie ołtarzowej „AD 1803”, co było zaskoczeniem i wielkim odkryciem bowiem pierwotnie uważano, że kaplica pochodziła z 1809 roku.

Z okazji 10-lecia powstania parafii zorganizował obchody jubileuszowe, które zostały rozpoczęte od pielgrzymek do miejsc związanych z parafiami, do których mieszkańcy Biertowic należeli w historii tej miejscowości. Pierwszy z czterech etapów jubileuszu rozpoczął się pielgrzymką do Lasu Groby w Harbutowicach. To tam stał pierwszy kościół w Harbutowicach, a Biertowice jako mała wieś była przydzielona do tamtejszej parafii. Drugi etap to była msza św. w parafii NSPJ w Sułkowicach, do której mieszkańcy należeli do 2006 roku, aż powstała parafia w Biertowicach. Trzeci etap dotarł do Biertowic, gdzie podczas odpustu został poświęcony panteon 12 Apostołów umieszczonych na zewnętrznej ścianie chóru. Ostatni etap przypadł dokładnie na dzień erygowania parafii – 3 grudnia 2016 r., a jego głównym punktem było poświęcenie nowego dzwonu z imieniem św. Michała Archanioła. To nadane imię nawiązuje do początku historii parafii, która miała miejsce w Lesie Groby przy kapliczce św. Michała w Harbutowicach. Takim uczczeniem jubileuszu pokazał, że jako wioska jesteśmy złączeni z naszą małą ojczyzną, jaką jest Gmina Sułkowice i nie zapominamy o historii, a nawet ją utrwalamy.

W ciągu tych 15 lat samorząd gminny wyróżnił go nagrodą „Najważniejsi są ludzie” za szczególną aktywność, udzielanie pomocy potrzebującym w roku 2010 oraz Nagrodą Samorządową w 2011 roku. 

Ksiądz Jacek był kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach. Na pożegnanie, w związku z przejściem na nową parafię, strażacy Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dnia 29 czerwca 2021 r. nadali mu tytuł honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Biertowicach.

Osoba ks. Jacka Budzonia to wybitny przykład księdza społecznika, który uczy ludzi swoim przykładem, że warto działać ku dobru wspólnemu, integrując całą wieś wokół wspólnych przedsięwzięć, współpracując z gminą. Jego osoba i działalność jest żywym przykładem, że samorządność i współpraca przynoszą najlepsze owoce.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/315/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Ksiądz Jacek Budzoń otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 

Jan Hodurek

Druh Jan Hodurek urodził się 1.06.1952 r. w Sułkowicach. Z zawodu i z zamiłowania jest ślusarzem mechanikiem. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach wstąpił w roku 1969. Na zebraniu walnym w 1981 roku został wybrany na Prezesa jednostki. Stanowisko to piastował do roku 2021 Przez 40 lat jego prezesury OSP Sułkowice wzbogaciło się o 5 samochodów, ponadto pilotażował rozbudowę remizy i wiele innych inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa gminy i powiatu. Od 1981 do 2017r. pełnił funkcję wice prezesa Zarządu Miejsko Gminnego oraz w latach 2001-2016 członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Jego ogromne zaangażowanie i praca na rzecz społeczności pochłaniała wiele wolnego czasu, który mógł poświęcić rodzinie. Niejednokrotnie podczas długotrwałych działań porzucał pracę w swoim zakładzie oraz gospodarstwie by nieś pomoc bliźniemu. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych często swoją bohaterską postawa narażał własne życie, aby ratować życie i mienie mieszańców Gminy Sułkowice, którzy często byli dla niego zupełnie obcymi osobami. Druh Jan za swoje osiągnięcia został uhonorowany największymi odznaczeniami strażackimi jak i państwowymi. W 2009 r. Został odznaczony najwyższym medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, który przyznawany jest najwybitniejszym i najbardziej zasłużonym strażakom.

Pan Jan Hodurek przez kilka kadencji zasiadał w szeregach Rady Miejskiej w Sułkowicach, czterokrotnie był Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony PPOŻ. Był inicjatorem i organizatorem opłatków strażackich dla strażaków i ich rodzin, Balów Rzemiosła oraz innych imprez charytatywnych z których dochód przeznaczony był na poczet osób niepełnosprawnych. Od zawsze był aktywnym działaczem społecznym. Jego postawa jest godna naśladowania przez młodsze pokolenia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/316/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Pan Jan Hodurek otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.

 

Adam Matoga

Pan doktor Adam Matoga jest jednym z twórców opieki zdrowotnej na naszym terenie. Związany z Sułkowicami od 56 lat, kiedy to 15 września 1965 r. rozpoczął pracę w Przychodni Zdrowia w Sułkowicach, gdzie do grudnia 1999 r. pełnił funkcję Kierownika Przychodni. Po przejściu  na emeryturę w 1999 r. w dalszym ciągu - aż do 2020 r. pracował jako lekarz w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach. Pan Adam Matoga całe swoje życie zawodowe poświęcił naszemu miastu i jego mieszkańcom. Swoją wiedzą, bezinteresownością, sercem i wielkim zaangażowaniem w pracę zyskał uznanie i cieszył się szczególną sympatią nie tylko w środowisku lokalnym. W 2009 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sułkowice.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/316/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Pan Adam Matoga otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”.